Náš tým

Mgr. Tomáš Valouch

Senior Lawyer

Tomáš Valouch se advokacii věnuje od roku 2008. Před založením vlastní advokátní kanceláře více než šest let spolupracoval s přední českou advokátní kanceláří Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář.

Od roku 2011 se věnuje především privátním a VIP klientům a souvisejícímu právu obchodních společností.

Dlouhodobě se zajímá o korporátní právo čítající přeměny a prodeje společností, restrukturalizace holdingových uskupení, fúze a akvizice, právní poradenství v rámci transakcí s výrazným daňovým aspektem. Pro privátní klientelu Tomáš poskytuje komplexní poradenské služby, zahrnující problematiku svěřenských fondů, privátních holdingů a strukturace rodinného majetku.

Tomáš též vykonává funkci svěřenského správce a v roce 2022 absolvoval
specializovaný kurz v oblasti trust managementu.

Se svými kreativními klienty rád řeší jejich záležitosti z oblasti práva duševního vlastnictví, informačních technologií nebo mediálního a reklamního práva.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Stanislav Servus, LL.M.

Stanislav se advokacii věnuje od roku 2001. Před zahájením spolupráce s Tomášem Valouchem, byl kromě jiného řadu let partnerem advokátní kanceláře Eversheds Sutherland. Spolupracujícím advokátem je od roku 2022.

Stanislav se od roku 2011 zaměřuje na oblast ochrany rodinného majetku, včetně strukturování a zakládání svěřenských fondů, nadačních fondů a obdobných zahraničních struktur, oblast nástupnictví a mezigeneračního transferu kapitálu a tvorbu rodinných ústav. Věnuje se též dědickému a krizovému plánování.

Vedle toho má značné zkušenosti v oblasti korporátního práva, včetně M&A a řešení vztahů mezi společníky, a dále v oblasti nemovitostí a smluvního práva.

Stanislav často pomáhá řešit spory v rámci rodiny či mezi společníky.  Stanislav je absolventem speciálního vzdělávacího programu v oblasti správy rodinných firem organizace  Family Firm Institute  a držitelem Advanced Certificate n Family Business Advising.

Od roku 2020 je Stanislav partnerem společnosti WARDENS GROUP, která se specializuje na projekty nástupnictví a správu rodinného majetku. Od roku 2020 je též svěřenským správcem.  

Stanislav je dále zakládajícím členem týmu Centra pro rodinné firmy na Vysoké škole ekonomické v Praze.  

Stanislav je vedoucím autorem knihy „Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání“, vydaném nakladatelstvím Wolters Kluwer, a dále vedoucím autorem publikace vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s názvem „Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to“.

Právní služby poskytuje v českém, německém a anglickém jazyce.

Standa Servus

Mgr. Markéta Franková

Senior Lawyer

Markéta je spolupracující advokátkou naší kanceláře od února 2023.

Po studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn v Německu Markéta pracovala několik let v Anglii. V české advokacii působí od roku 2009, před nastoupením do naší kanceláře spolupracovala s přední českou advokátní kanceláří BBH, advokátní kancelář, s.r.o. a mezinárodní advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.

Specializací Markéty je oblast smluvního a korporátního práva, M&A, správa a řízení společností (corporate governance) a restrukturalizace. Zkušenosti má s poskytováním komplexních právních služeb širokému okruhu klientů od zakladatelů startupů a menších rodinných firem až po velké nadnárodní korporace a investiční fondy.

Během své praxe se zaměřovala také na ochranu osobních údajů, právo nemovitostí a korporátní financování a školení klientů v oblasti compliance.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce, hovoří také německy.

Mgr. Petra Kratochvílová

Senior Lawyer

Petra je spolupracujícím advokátem naší kanceláře od října 2023.

V advokacii působí od roku 2010, před příchodem do naší kanceláře působila na vedoucí pozici v mezinárodní advokátní kanceláři Eversheds Sutherland, kde poskytovala komplexní právní služby širokému okruhu klientů, a to jak lokálním, tak nadnárodním, působícím zejména v oblastech automotive, strojírenství a recyklingu.

Petra se zaměřuje především na day-to-day podporu svých klientů, a to v oblasti obchodního práva, práva nemovitostí, korporátního práva a pracovního práva.

Mimo to má Petra rovněž četné zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů, M&A a veřejných zakázek.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Jakub Verlík

Senior Lawyer

Jakub je spolupracujícím advokátem naší kanceláře od října 2023.

V advokacii působí od roku 2015, před příchodem do naší kanceláře  spolupracoval s mezinárodní advokátní kanceláři Eversheds Sutherland v rámci Corporate Commercial týmu, kde poskytoval komplexní právní služby širokému okruhu klientů, od rodinných firem až po nadnárodní korporace.

Jakub se zaměřuje primárně na M&A a korporátní právo, corporate governance, vztahy mezi společníky a restrukturalizace.

Mimo to má Jakub rovněž četné zkušenosti v oblasti práva nemovitostí, day-to-day smluvní agendy, rodinného nástupnictví a mezigeneračního transferu kapitálu.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Barbora Valouchová

Senior Lawyer

Barbora je spolupracujícím advokátem naší advokátní kanceláře od září 2020.

Specializuje se na oblast práva občanského, zejména pak práva rodinného a závazkového, správu pohledávek, práva nemovitostí a práva trestního vč. trestní obhajoby. Barbora se v advokacii pohybuje od roku 2009, kdy pracovala u významných advokátů JUDr. Františka Gebauera a následně v advokátní kanceláři JUDr. Jana Mikše a JUDr. Jana Suka, kde se věnovala převážně závazkovým vztahům, manželskému majetkovému právu, právu trestnímu a restitučním sporům.

Během své praxe se rovněž zaměřovala na správu a vymáhání pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, zastupování klientů před civilními a trestními soudy.

Barbora absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a již během studia sbírala pracovní zkušenosti u Soudního exekutora JUDr. Aleny Blažkové, Ph.D., na Okresním státním zastupitelství v Olomouci a u JUDr. Ing. Pavla Schreibera, advokáta.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Jana Staňková

Senior Lawyer

Jana nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky v lednu 2022. V dubnu 2023 úspěšně složila advokátní zkoušky a od května 2023 je spolupracující advokátkou naší kanceláře.

Již v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy získala bohaté pracovní zkušenosti v oblasti práva, jak v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Toman, Devátý & partneři či v rámci stáží na civilním a trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 4 a u Veřejného ochránce práv v Brně.

Po absolvování studia na právnické fakultě získala více jak dvouleté zkušenosti s pozicí advokátní koncipientky v advokátní kanceláři DKS LEGAL specializující se zejména na právo obchodních korporací a na trestní a smluvní právo.

Jana též absolvovala roční studijní pobyt na School of Law and Politics na Cardiff University ve Velké Británii, kde po úspěšném zakončení studia získala Certificate of Higher Education in Legal Studies.
Jana navázala na své předchozí zkušenosti a v současnosti se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací a právo smluvní.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Zuzana Selementová, LL.M.

Senior Lawyer

Zuzana je spolupracujícím advokátem naší advokátní kanceláře, v níž nejprve působila jako advokátní koncipientka od jejího založení v roce 2018.

Před příchodem do naší kanceláře Zuzana pracovala v advokátní kanceláři Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v týmu věnujícímu se privátním klientům. Zde i ve své následující advokátní praxi získala široké zkušenosti komplexního poradenství zahrnujícího rodinné záležitosti, včetně zastupování klientů před soudem, a strukturaci rodinného a korporátního majetku se specializací na svěřenské fondy.

Zuzana se zaměřuje jak na občanskoprávní agendu, tak na oblast veřejného práva. V rámci občanského práva se specializuje na právo rodinné, včetně manželského majetkového práva a úpravy poměrů k dětem, závazkového práva a práva nemovitostí. Z veřejného práva ji zajímá zejména správní právo zahrnující právo stavební a právo životního prostředí.

Zuzana absolvovala Právnickou fakultu v Praze. V rámci studia se zúčastnila programu Erasmus, během kterého studovala německé právo na Universität Passau v Pasově. Před založením naší kanceláře absolvovala LL.M. na University of Cape Town v Jihoafrické republice.

Právní služby poskytuje také v anglickém a francouzském jazyce, hovoří německy a italsky.

Zuzana má v současné době pozastavený výkon advokacie z důvodu čerpání mateřské dovolené.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA

Senior Lawyer

Klára je spolupracující advokátkou naší advokátní kanceláře od ledna 2022.

Specializuje se na oblast práva pracovního, dále na právo občanské, zejména pak právo rodinné, nemovitostní a závazkové, a rovněž tak na právo trestní včetně trestní obhajoby.

Klára absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získala titul Mgr., dále je absolventkou vzdělávacího programu MBA se zaměřením na řízení lidských zdrojů. V advokacii se pohybuje od roku 2009, kdy až do roku 2013 pracovala u významného brněnského advokáta JUDr. Petra Poledníka, v té době místopředsedy České advokátní komory. Od roku 2013 vede Klára vlastní advokátní praxi.

Klára se rovněž intenzivně věnuje lektorské činnosti, kdy již od roku 2012 přednáší problematiku zákoníku práce a jeho promítnutí do praxe. Lektoruje prezenčně i online, jak v rámci zakázkových kurzů přímo ve společnostech, tak i v rámci kurzů otevřených veřejnosti. Je šéfredaktorkou čtvrtletníku pro personalisty a mzdové účetní a je autorkou řady odborných článků.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Miloš Vaníček

Senior Lawyer

Miloš je součástí týmu naší advokátní kanceláře od července 2022.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

Během studia získával zkušenosti z široké oblasti generální praxe v pražské advokátní kanceláři JAŠEK LEGAL. Veřejným, především pak správním právem, se zabýval v advokátní kanceláři Čechovský & Václavek, kde se specializoval na správní řízení ve všech jeho fázích, včetně správního soudnictví, nejčastěji pak v oblasti práva azylového a migračního, finančního a ve věcech dopravních přestupků.

U nás se Miloš nadále věnuje správnímu právu a právu závazkovému a obchodnímu.

Právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.

Mgr. Miloš Vaníček

Mgr. Oskar Blažek

Senior Lawyer

Oskar se stal součástí týmu naší advokátní kanceláře v září 2023.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia absolvoval řadu stáží, mimo jiné na Nejvyšším správním soudě.

Před nástupem do VASE legal získával zkušenosti už během studií a dále jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři bpv Braun Partners s.r.o., kde se věnoval obchodnímu právu, nemovitostem a pracovnímu právu. Své znalosti následně prohloubil v ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., zde se věnoval civilním sporům se zaměřením na tuzemské a zahraniční arbitráže.

Oskara naplňuje práce s činorodými lidmi, a to je právě to, co mu pozice advokátního koncipienta ve VASE Legal umožňuje. U nás se zabývá zejména korporátním a nemovitostním právem. S ohledem na své aktivity v komunální a regionální politice se také profesně zabývá právem municipalit.

Kromě práva se Oskar úspěšně zapojuje do rodinného byznysu, je aktivní v politice a rozjel svoji vlastní komunikační platformu s názvem OSKARPODCAST.

Právní služby poskytuje v českém, anglickém a německém jazyce.

Rostislav Borovkov

Senior Lawyer

Rostislav nastoupil do naší advokátní kanceláře na pozici právního asistenta v září 2023. V současnosti je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Již od počátku studia sbíral po dobu necelých dvou let cenné zkušenosti v mezinárodní kanceláři Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o., kde se zabýval převážně občanským a správním právem.

Rosťa má na starosti přípravu rešerší v oblasti občanského, obchodního a správního práva, které pomáhají našim seniornějším kolegům proplouvat složitostmi právních případů. Snaží se též udržet krok s dynamickým vývojem právní praxe pravidelným sledováním judikaturních novinek a studiem odborných publikací.

Ve své práci ve VASE Legal rád propojuje vědomosti nabyté při akademickém snažení s pestrostí výzev aplikační praxe. Zároveň oceňuje možnost objevovat nové oblasti, kterým studijní osnovy neudělují mnoho pozornosti. Když odloží učebnice a právní předpisy, věnuje se Rosťa ve volném čase své vášni k deskovým hrám.

Rostislav hovoří česky, anglicky, rusky a německy.

Ing. Hana Reynolds

Senior Lawyer

Hana je posilou našeho týmu od ledna 2022 jako asistentka kanceláře a týmu.

Před příchodem do naší kanceláře pracovala jako asistentka vedoucího partnera ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o. a po fúzi společnosti jako výkonná asistentka skupiny Grant Thornton Czech Republic a.s.
V průběhu své asistentské praxe Hana zajišťovala i další projekty, např. koordinaci při prodeji nemovitosti klienta, přemístění, zajištění a organizaci sídel klientů, podílela se na práci při založení společnosti a dalších menších projektech.

Kromě praxe na administrativních pozicích se Hana věnovala také koordinaci projektu v oblasti telekomunikací a výuce anglického jazyka.

Hana absolvovala Vysokou školu ekonomickou.

Hovoří česky a anglicky.

Bc. Lenka Jones

Senior Lawyer

Lenka doplnila asistentskou posilu v srpnu 2023 jako další asistentka kanceláře a týmu.

Před příchodem do Valouch Servus pracovala jako asistentka manažerů  IBM CEE Praha, kde organizovala obchodní i společenská setkání top manažerů různých oblastí firmy (CEE, NCEE, EMEA) a především setkávání s klienty.

Kromě asistentské praxe pracovala jako prodejní manažerka v Londýně, kde spravovala pronájmy kancelářských prostor v obchodních centrech a udržovala partnerství s brokery a agenty v oblasti pronájmu a prodeje realit. V Londýně se také podílela na organizaci společenských a obchodních eventů včetně pronájmů prostor a realizace cateringu.

Pracovní zkušenosti zahájila v Bostonu, U.S., jako prodejní asistentka 5 star hotelů. V Bostonu rovněž absolvovala Northeastern University a získala titul Bc. v Obchodním Managementu.

Hovoří česky a anglicky.

Vzdělání

1983 - 1992
+ Institut Law of Cannedy, 1983-1986

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

+ Institut Law of Obama, 1986-1990

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Kariéra

1992 - Now
+ Law Firm, 1992-2006

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

+ Law of Community, 2006-Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.