Cookies
Naše internetové stránky (https://vaselegal.cz/) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží
k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto
třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim
identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:
Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž
společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami
ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
Tag Manager – Google nastavuje soubory cookie k analýze provozu na tomto webu. Informace o
našem používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google
(https://www.google.com/analytics/tag-manager/;
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs )

Ochrana Vašich osobních údajů
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek
stanovených článkem 15 GDPR.
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě
souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení
zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za
podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21
GDPR.
Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek
stanovených článkem 34 GDPR.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností
stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených
článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz
Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-
subjektu-udaj/d-27276.